Top
ماسک تنفسی APEXبا درجه فیلتراسیون FFP2-HY8222

ماسک تنفسی APEXبا درجه فیلتراسیون FFP2-HY8222

با قابلیت فیلتراسیون کلاس FFP2 با کارایی جذب ذره تا 94% ( به عبارتی10 برابر حد مجاز مواجهه شغلی)

 

استاندارد EN149:2001 مخصوص ماسک های تنفسی می باشند که موثر در برابر ذرات موجود پخش در هوا که پایه روغنی نداشته باشند . ،، این ماسک ها در صنعت ، محیط های آزمایشگاهی ، بیمارستانها و محیط های آلوده کاربرد دارد .


قیمت: 2500 تومان