ماسك نيم صورت ٢ فيلتره 3M , 6200

ماسك نيم صورت ٢ فيلتره 3M , 6200
قیمت: 57000 تومان

ماسك نيم صورت ٢ فيلتره 3M , 6200

مناسب برای گاز ها و بخارات آلی ، آمونیوم ،اسید ها و ترکیبی
از این مواد 
 دارای استاندارد EN141 

مناسب برای گاز ها و بخارات آلی ، آمونیوم ،اسید ها و ترکیبی
از این مواد 
 دارای استاندارد EN141