دستكش خالدار كتان مچ كشدار سفید قرمز

دستكش خالدار كتان مچ كشدار سفید قرمز
قیمت: 2000 تومان

دستكش خالدار كتان مچ كشدار سفید قرمز

کاربرد
مصارف شیشه بری ، کارگاه ها ، مصارف خانگی ، کارهای سبک

 

 

در محیط های کاری مونتاژ و داشتن دانه های ریز ( خالدار ) جهت جلوگیری از سرخوردن اجسام
مصارف شیشه بری ، کارگاه ها ، مصارف خانگی ، کارهای سبک